Top 5 hợp đồng lao động là Mới

1 Các loại hợp đồng lao động | Trường hợp áp dụng & hiệu lực

 • Mẫu: vivabcs.com.vn
 • hiển thị: 04/07/2022
 • bài đăng: 5 (891 vote)
 • nguồn: · VIVA BUSINESS CONSULTING. VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục 

2 Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động

 • Mẫu: phamlaw.com
 • hiển thị: 03/31/2022
 • bài đăng: 4.75 (448 vote)
 • nguồn: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ 

3 Hợp đồng lao động – Khái niệm, nội dung và phân loại

 • Mẫu: icontract.com.vn
 • hiển thị: 05/27/2022
 • bài đăng: 4.55 (536 vote)
 • nguồn: · Căn cứ theo quy định tại Điều 13, Bộ luật lao động 2019 hợp đồng lao động được định nghĩa như sau: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa 

4 Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện nay

 • Mẫu: lawkey.vn
 • hiển thị: 06/04/2022
 • bài đăng: 4.27 (300 vote)
 • nguồn: Điều 15 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) quy định Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, 

5 Để hợp đồng lao động có hiệu lực pháp luật cần đáp ứng những

 • Mẫu: dtd.com.vn
 • hiển thị: 05/01/2022
 • bài đăng: 4.17 (401 vote)
 • nguồn: Điều 3 khoản 2 BLLĐ 2012 có quy định: “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao 

Related Posts