Top 7 nghị định 33 2016 Mới nhất

1 Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

 • Mẫu: luattoanquoc.com
 • hiển thị: 12/09/2021
 • bài đăng: 4.91 (629 vote)
 • nguồn: Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội với quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương quân nhân

2 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

 • Mẫu: hethongphapluat.com
 • hiển thị: 07/22/2022
 • bài đăng: 4.63 (443 vote)
 • nguồn: Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi nghỉ việc, được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Nam đủ 55 

3 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo

 • Mẫu: bqp.vn
 • hiển thị: 03/17/2022
 • bài đăng: 4.57 (372 vote)
 • nguồn: Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội 

4 Nghị định 33/2016/NĐ-CP, ngày 10/05/2016

 • Mẫu: vanbanluat.pro.vn
 • hiển thị: 03/06/2022
 • bài đăng: 4.26 (425 vote)
 • nguồn: · Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, 

5 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2016

 • Mẫu: hoidapphapluat.vn
 • hiển thị: 12/08/2021
 • bài đăng: 4.09 (330 vote)
 • nguồn: · Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác 

6 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết … – ketoanthaibinh.com

 • Mẫu: ketoanthaibinh.com
 • hiển thị: 11/04/2021
 • bài đăng: 3.9 (225 vote)
 • nguồn: Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, 

7 Nghị định 33/2016/NĐ-CP – Bảo hiểm xã hội điện tử

 • Mẫu: baohiemxahoidientu.vn
 • hiển thị: 05/17/2022
 • bài đăng: 3.7 (514 vote)
 • nguồn: · Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt … Tệp đính kèm, Nghi dinh 33_2016 BHXH than nhan cong an.doc 

Related Posts